Evenimente

Procedura de incheiere a anului scolar 2019-2020

Scoala Sanitara Postliceala CAROL DAVILA  din Pitesti

                                                                       Aprobat CA în sedinta din data de 15. 05.2020

PROCEDURA

de încheiere a anului scolar 2019-2020  în SSP „Carol Davila” din Pitesti

Având în vedere:

 • Nota MEC nr. 79/DGIPT/10.03.2020, privind suspendarea cursurilor în unitatile de învatamânt de stat si particulare;
 • Deciziei SSP Carol Davila Pitesti nr.5/19.03.2020 privind stabilirea unei noi structuri  pentru semestrului II an scolar 2019-2020;
 • Hotarârea Guvernului nr. 394/2020 privind instituirea starii de alerta, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020.
 • Ordinul 4267/841/2020, MEC/MS, publicat în MO Partea I nr. 417/20.05 2020 , pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a îmbolnavirilor cu SARSPCoV-2 în unitatile de învatamânt;
 • Nota MEC nr. 29518/12.05.2020, privind precizari specifice învatamântului profesional si tehnic (IPT) pentru încheierea situatiilor scolare în anul scolar 2019-2020 si sustinerea  examenului de certificare a calificarii profesionale de catre absolventii unitatilor de învatamânt autorizate, în sesiunea iulie 2020;
 • Nota MEC nr. 29739/20.05.2020, privind precizari de încheiere a anului scolar 2019-2020 în învatamântul profesional si tehnic (IPT);

În temeiul :

 • ROFUIP - aprobat prin OMEN nr. 5079/2016;
 • Ordin MEN nr. 3191/22.02.2019 privind structura anului scolar 2019-2020;
 • Standardele de pregatire profesionala, planurile de învatamânt si programele scolare pentru calificarile din domeniul Sanatate si asistenta pedagogica, nivel 5, în vigoare, aprobate prin:

                  Ordinul MECT nr. 2713/29.11.2007- pentru AMG (anul III) 

                  Ordinul MEN  nr. 3.499 din 29 martie 2018 pentru AMG (anul I si II);

                  OMEC 4760/26.07/2006 BFKT si Recuperare.

                  OMEC 5042/27.09.2005 pentru AMF

 

Se elaboreaza urmatoarea Procedura:

 • Pentru calificarea  profesionala Asistent medical generalist ultima zi de curs este  24 iulie 2020, semestrul II având o structura de 21 saptamâni, cu Teorie si Învatamânt clinic comasat,   în functie de Planurile de învatamânt ale fiecarui an de studiu, astfel:

 

 • ANUL I AMG: sem II are 14 saptamâni de teorie si 7 saptamâni de Învatamânt clinic începând  cu data de 09 iunie 2020;
 • ANUL II AMG sem II are 11 saptamâni de Teorie si 10 saptamâni de Învatamânt clinic începând  cu data în data de 18 mai 2020;
 • ANUL III AMG sem II are 12 saptamâni de Teorie si 9 saptamâni de Învatamânt clinic începând  cu data de 25 mai 2020.

Pentru aceasta calificare profesionala, s-au parcurs pâna la suspendarea cursurilor 4 saptamâni de învatamânt teoretic si laboratoare, iar din data de 23 aprilie s-au efectuat cursuri în sistem on line, respectându-se structura stabilita pentru semestrul al II-lea.

Mediile se încheie cu minim 2 note – una obtinuta prin valorificarea activitatii de învatare teoretica  on line si una obtinuta prin valorificarea activitatilor practice ce se vor desfasura pe platforme on line, prin studiu individual sau prin activitati practice la Sala de demonstratie.

Tinând cont ca DSP Arges a transmis înca din luna martie ca practica elevilor în institutii medicale este suspendata, pentru a respecta  recomandarile curriculare de dobândire de catre elevi a unor competente specifice îngrijirii pacientilor (recunoscute international) si având în vedere responsabilitatea absolventilor în activitatea de îngrijire a cetatenilor, se organizeaza urmatoarele activitati de formare practica:

 • Se vor elabora/identifica de  catre maistri instructori tutoriale cu demonstrarea unor tehnici relevante care se vor încarca pe platforma on line a scolii;
 • Se organizeaza elevii în grupe mici pentru desfasurarea pe platforma a unor activitati tip” joc de rol”  pentru dobândirea  de competen?e practice privind culegerea de date despre pacienti cu afectiunile studiate la fiecare Modul din sem II;
 • Elevii vor elabora individual Fise de lucru privind  identificarea de Probleme de dependenta si stabilirea de Diagnostice de îngrijire;
 • Elevii vor elabora Planuri de îngrijire la fiecare Modul;
 • La finalul semestrului elevii vor întocmi un Portofoliu cu Fisele de lucru si Planurile de îngrijire elaborate ce se va transmite on line sau prin alte mijloace, coordonatorului de practica care le va evalua si arhiva;
 • În functie de evolutia situatiei epidemiologice, elevii vor aprofunda formarea practica în institutii medicale, sau în salile de demonstratie ale scolii, cu respectarea masurilor de triaj epidemiologic si de distantare fizica.
 • Pentru elevii din anul I AMG care au ca pondere a pregatirii în sem II  modulul Nursing general 2, la care se studiaza tehnicile generale de îngrijire, de investigare si de administrare a medicamentelor, în perioada 09-26 iunie 2020  se organizeaza activitati practice pe platforma on line si studiu individual, iar in perioada 29 iunie--24 iulie 2020, se vor organiza activitati practice la sala de demonstratie a scolii, cu grupe de maxim 10 elevi,  cu respectarea masurilor epidemiologice si de distantare sociala. 
 • Pentru calificarile profesionale Asistent medical de farmacie si Asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare, ultima zi de cursuri este 12 iunie 2020, semestrul II având o structura de 18 saptamâni, cu teorie si învatamânt clinic integrat pe parcursul semestrului,  conform planurilor de învatamânt.  

Pentru aceste calificari, s-au parcurs deja pâna la suspendarea cursurilor, 7 saptamâni de învatamânt teoretic si practic în institutii medicale, iar din data de 23 aprilie s-au efectuat cursuri în sistem on line  - teorie si aplicatii practice; competentele practice ce nu s-au putut aprofunda în aceasta perioada se vor  recupera în anul scolar urmator.

Pentru aceste calificari profesionale mediile anuale ale  modulelor din sem II  se încheie cu minim 2 note.

 • Pentru elevii care au fost declarati AMÂNATI  la modulele parcurse în sem I (care s-au dezvoltat ca unitati autonome de instruire, iar  mediile încheiate au fost considerate si medii anuale) se organizeaza  o sesiune speciala de încheiere a situatiei scolare în perioadele: 08-10 iunie 2020 pentru calificarile AMF si BFKT si  13-15 iulie 2020 pentru calificarea AMG; elevii vor sustine un examen individual cu profesori desemnati, constând în proba scrisa si o aplicatie practica, iar nota va fi considerata media modulului.

În acest sens, fiecare profesor elaboreaza o tematica din continuturile relevante ale modulului respectiv, ce este comunicata elevilor  pâna la data  de 29 mai 2020.

 • Pregatirea elevilor din anii terminali pentru sustinerea examenului de certificare a calificarii, se va organiza le sediul scolii în functie de probele ce urmeaza a fi sustinute în conformitate cu metodologia stabilita de MEC. Graficul de activitati va fi întocmit si comunicat elevilor cu cel putin 7 zile înainte de prima zi de activitati.

Daca examenul de certificare profesionala va consta doar în Proba de proiect si echivalarea Probei practice, conform instructiunilor MEC valabile în prezent, nu este necesara pregatirea elevilor din anii terminali.

 • Pentru elevii care, pe perioada de derulare a cursurilor în sistem on - line, nu au avut acces la instrumentele de lucru digitale, se stabilesc masuri de remedieredupa cum urmeaza:
  • Se identifica toti elevii care nu au fost activi pe platformele digitale pe care se tin cursurile;
  • Se contacteaza elevii identificati pentru a se stabili motivele concrete ale lipsei de activitate în sistem online;
  • Elevii care nu au participat la cursurile sustinute online din motivele lipsei accesului la internet sau a lipsei dispozitivelor electronice de acces,  vor primi pe suport de hârtie note de curs cu informatiile relevante  din cuprinsul modulelor semestrului al II-lea. Odata cu notele cu curs elevii vor primi instructiuni despre lucrarile ce trebuie elaborate, precum si despre modalitatea de evaluare.
  • Evaluarea elevilor se va face în modul fata în fata, conform unei programari aduse la cunostinta acestora cu cel putin 7 zile înainte.

 

 • Pentru înregistrarea notelor în cataloage si încheierea mediilor, profesorii vor veni la sediul scolii, conform structurii anului scolar, cu respectarea masurilor epidemiologice si de distantare sociala.

 

 

 

NOUTATI SI EVENIMENTE
02.06.2020
Cont achitare taxe
Cont achitare taxe
...mai mult
26.05.2020
Procedura de incheiere a anului scolar 2019-2020
PROCEDURA de încheiere a anului scolar 2019-2020 în SSP „Carol Davila” din Pitesti
...mai mult
07.04.2020
Ziua Mondiala a Sanatatii 2020
La 7 aprilie, în fiecare an, este marcata Ziua mondiala a sanatatii, ce are ca scop evidentierea unei teme de sanatate specifica unui domeniu prioritar ce provoaca îngrijorare pentru Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)
...mai mult