Oferta educationala

Metodologie Admitere 2022-2023

Scoala Sanitara Postliceala CAROL DAVILA Pitesti

 

Metodologia  de admitere pentru anul scolar 2022-2023

Aprobata în sedinta CA din data de 17.12.2021

 

Elaborata conform O.M.E.C.T.S. nr. 5346/2011, modificat  prin OMEC 3309/21.02.2020 si a Proiectului de oferta educationala a S.S.P. Carol Dvaila Pitesti aprobat în sedinta Consiliul de Administratie din data de 17.12.2021s

Art.1. (1) Admiterea  în anul scolar 2022/2023 la Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila din Pitesti, se face pe baza criteriilor generale de admitere în învatamântul postliceal stabilite  prin O.M.E.C.T.S. nr. 5346/2011, modificat prin OMEC 3309/21.02.2020 si a prezentei metodologii.

  (2) Admiterea  în  anul scolar 2022-2023 la S.S.P. Carol Davila Pitesti se face pentru învatamânt postliceal, forma de zi, nivel 5 de calificare, domeniul “Sanatate si asistenta pedagogica”, la urmatoarele calificari profesionale acreditate, cu durata de 3 ani

  • ·       Asistent medical generalist - 150 locuri   

Art. 2. (1) Au dreptul sa se înscrie la nivelul de învatamânt postliceal absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat sau echivalenta.

 (2) Înscrierea candidatilor pentru admiterea în Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila din Pitesti  se face la fie la secretariatul scolii fie în sistem on line, pe baza urmatoarelor documente:

        a) cerere de înscriere (tip);

        b) certificat de nastere, carte de identitate si, în cazul schimbarii numelui, certificatul de casatorie;

        c) diploma de bacalaureat sau adeverinta de absolvire a liceului;

       d) foaie matricola pentru clasele IX-XII/XIII eliberata de unitatile de învatamânt din România sau dovada recunoasterii sau echivalarii învatamântului liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unitatile de învatamânt din strainatate, în lipsa displomei de bacalaureat sau a adeverintei de absolvire a liceului;

        e) certificat/atestat de competente lingvistice de nivel C1 pentru limba româna eliberat de institutiile de învatamant superior acreditate in Romania care organizeaza anul pregatitor de limba româna pentru cetateni straini, de institutul Limbii Romane din strainatate pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana;

         f) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie al candidatului, din care sa rezulte ca este sanatos clinic si apt pentru calificarea profesionala pe care doreste sa o dobândeasca;

       g) dovada achitarii taxei de înscriere la admitere;

 

Daca înscrierea se face personal la secretariatul unitatii, documentele vor fi prezentate atât în copie cât si în original, pentru a fi conformate de catre secretarul comisiei de admitere.

Daca înscrierea se face în sistem on-line, documentele, scanate sau fotografiate vor fi transmise pe adresa de email: scoalacaroldavilapitesti@gmail.com sau secretariat@caroldavila-pitesti.ro,  în mesaj candidatul mentionând expres ca imaginile atasate mesajului sunt ale unor documente originale. În cazul admiterii candidatului, acesta are obligatia de a prezenta documentele originale la data încheierii contractului de scolarizare.

Candidatii care se înscriu on line la procesul de admintere vor primi un mesaj de confirmare a receptionarii documentelor. Mesajul de confirmare constituie dovada înscrierii în procesul de admitere.

 Art. 3. Înscrierea candidatilor pentru admiterea la învatamântul postliceal, nivel 5, an scolar 2022/2023 se face conform calendarului de admitere cuprins în Anexa 1, parte integranta a prezentei metodologii.

Art. 4.  Taxa de înscriere la admiterea în anul I la Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila din Pitesti  este  de 100 lei. Taxa se poate plati atât în numerar la secretariatul scolii, cât si prin transfer bancar. Dovada platiii se ataseaza, în copie documentelor de înscriere.

Art. 5. (1) Pentru organizarea si desfasurarea  admiterii în învatamântul postliceal se constituie prin decizie a directorului, Comisia de admitere si Comisia de contestatii care îsi desfasoara activitatea în baza prezentei metodologii de admitere.

(2) Comisia de admitere se compune din:

- doua cadre didactice;

- secretarul scolii.

Art. 6. (1)Atributiile membrilor comisiei de admitere:

a) afiseaza metodologia de admitere;

b) afiseaza numarul de locuri aprobat si numarul locurilor ramase libere pentru fiecare etapa de admitere;

c) elaboreaza cererea de înscriere;

d) primesc si analizeaza dosarele de înscriere de la candidati;

e) introduc datele candidatilor în baza de date computerizata a scolii;

f) centralizeaza datele;

g) asigura prezenta permanenta, pe perioada înscrierii, a unui membru al comisiei de admitere, care sa ofere informatii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru înscriere;

i) întocmesc procese verbale corespunzatoare organizarii selectiei dosarelor de admitere;

j) afiseaza, la sediul unitatii scolare, listele finale cu elevii admisi;

  (2) Obligatiile membrilor comisiei de admitere:

 a) de a semna un angajament cu privire la respectarea prevederilor prezentei metodologii, a confidentialitatii datelor si informatiilor;

 b) de a semna o declaratie pe propria raspundere cu privire la inexistenta printre candidati a unor rude/afini pâna la gradul IV, pentru a se evita conflictul de interese;

c) de a avea o conduita morala fata de candidati si colegi.

Art. 7. Comisia de contestatii se compune din:

      -  directorul Scolii Sanitare Postliceale CAROL DAVILA Pitesti;

      -  un  cadru didactic  al unitatii de învatamânt, altul decât cei din Comisia de admitere;

      -  secretarul scolii.

Contestatiile se depun în termen de 2 ore de la ora afisarii rezultatelor.

 Art. 8. Atributiile membrilor comisiei de contestatii:

        - analizeaza contestatiile si le solutioneaza în termen de 24 ore;

       -  afiseaza, la sediul unitatii scolare, rezultatele contestatiilor. 

Art.9.  În anul scolar 2022/2023 admiterea se face pe baza întocmirii unui dosar .

 (1) Dosarul se constituie din documentele men?ionate la sec?iunea înscrierea candidatilor;

 (2) Selectia candidatilor are în vedere respectarea urmatoarelor criterii:

a) sa fie absolvent de liceu;

b) sa aibe dosar complet;

c) în cazul in care numarul candidatilor este mai mare decât numarul de locuri, selectia se va face astfel:

    - prioritate  au candidatii care au sustinut si promovat examenul de bacalaureat;  departajarea acestora se face dupa media obtinuta  la examenul de bacalaureat;

    - candidatii fara examen de bacalaureat sunt admisi pe locurile ramase libere dupa admiterea candidatilor cu examen de bacalaureat;

   - departajarea candidatilor fara examen de bacalaureat  se face în functie de media generala a anilor de studii liceale.

Art. 10. Locurile declarate libere în prima etapa de admitere se completeaza în etapa urmatoare, conform calendarului din Anexa 1, respectând prevederile prezentei metodologii.

Art.11 Taxele scolare pentru anul ?colar 2022/2023 sunt prevazute în Anexa 2.

Art.12. Documentele întocmite de Comisia de Admitere si Comisia de contestatii se arhiveaza si se pastreaza în arhiva scolii pâna la sfârsitul scolarizarii candidatilor admisi, iar cataloagele de admitere se pastreaza permanent.

Art. 13. Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii atrage sanctiuni conform prevederilor legale în vigoare.

 

Director

Prof. Elena Stanescu

OFERTA EDUCATIONALA